شیوه هایی برای تغییر با استفاده از محیط

شیوه هایی برای تغییر

می خواهم سه شیوه تغییر را معرفی کنم

شرکت های سهامی بزرگ،رهبران نظامی و بسیاری از رهبران ادیان چیزی را می دانند که بیشتر مردم از آن آگاهی ندارند؟

رهبران نظامی جهان اولین عامل را سال ها پیش کشف کرده اند ؛ هر سازمان مذهبی و معنوی موفق نیز طی هزاره های گذشته دریافته است که چگونه از این عامل استفاده کنند و همچنین،در تاریخ معاصر ، برخی از شرکت های بزرگ کشف کرده اند که چگونه می توانند به طور کامل افراد ، شیوه ی رفتار و نگرش آن ها را تغییر دهند. نخستین راز چیست؟

خود را در اردوگاهی نظامی تصور کنید.

به اردوگاهی وارد می شوید آن ها موهایتان را کوتاه می کنند. دستور پوششی یکسان با معیاری خاص صادر می شود؛ رنگ و برش لباس ها برای همه یکسان است. در مکانی جدید غذا می خورید به شما گفته می شود در زمانی معین بیدار شوید،غبخورید و بخوابید فعالیت ها از آغاز تا پایان روز به شما دیکته می شود چهره های جدید می بینید محیط پیرامونتان عوض شده است.هفته ای یک بار می توانید با خانواده تان تلفنی صحبت کنید و به منظور برقراری تعادل روحی ، استفادهخ از تلفن همراه و اینترنت در روز ممنوع است.ارتباط کمی با دنیای بیرون از اردوگاه دارید.

همه ی این شرایط برای تغییر سریع دلبستگی ، رفتار و نگرش های شما ضروری است؛ چون وقتی در موقعیت هایی مثل جنگ قرار گرفتید که استرس فراوانی دارند، لازم است رفتارتان قابل پیش بینی و کنترل باشد و از جنگ زنده برگردید.شما آموزش می بینید تا پشتیبان دیگر افراد گروه باشید همانطور که دیگران مراقب شما هستند  رابطه ای لازم و ملزومی ایجاد شده است ایجاد روابط و اندیشه های مستقل ممنوع است.

همه ی الزامات ارتش به بازسازی عقاید ، تغییر و اصلاح سریع رفتار نیازمند است تغییرات مشابه در برخی شرکت ها ، کلیساهای بزرگ ، مدارس و تعدادی از گروه های دیگر جامعه تسهیل شده است این الگو در بیشتر افراد به جز افراد لجوج و نامتعارف که در برابر همگون سازی مقاومت می کنند تاثیرگذار است. سه اصلی که برای تغییر خود و دیگران در نظر گرفته اید ، با تغییر محیط پیرامون فرد آغاز می شود انسانها نیز مثل حیوانات با محیط پیرامون خود تعامل دارند، بسی پیش از آنچه ما در خودآگاه از آن آگاهی داریم.

رفتار افراد در مکان های مقدس در مقایسه با جاهای دیگر بسیار متفاوت است و همچنین نوع رفتار در محل کار،هنگام صرف غذا در خانه و یا هنگامی که در هتل هستیم ، بسیار تفاوت دارد. چرا؟

قواعد فرهنگی شیوه رفتار ما را در اداره و مکان های مقدس تعیین می کند.تفکر گروهی یا تاثیر جامعه در بازی فوتبال نیز همچون اداره ها و مکان های مقدس نقش ایفا می کند. محرک های روابط شخصی سر میز غذا با یکدیگر ترکیب می شوند و محیط های دیگر را به هم پیوند می دهد.در نهایت اقامت در هتل از همه هیجان انگیزتر است؛ زیرا شما در آن محیط غریبه هستید و بدون اینکه رهبر یا گروهی حضور داشته باشد تا خود را با آن ها هماهنگ کنید اغلب فقط خودتان هستید ؛ بنابراین ، می توانید به سرشت واقعی خود بیشتر پی ببرید و خود را بشناسید؛ زیرا بی شک بیشترین کنجکاوی را درباره ی محیط جدید دارید و مطمئن نیستید چه رفتاری باید در این محیط داشته باشید.

محیط باعث تحریک رفتار می شود و ما را برای تغییر سر ذوق می آورد.

اگرمی خواهید رفتار خود یا شخصی دیگر را تغییر دهید ، نخستین قدم تغییر محیط است.اگر شما بتوانید بر محیط غلبه کنید ، معمولا میتوانید قدرت پیش بینی را کسب کنید یا زفتاری خاص را به وجود آورید مشخص است که مردم در اماکن ، سرمیز شام، اداره و هتل چگونه رفتار می کنند.می توان هنجارگریزی و انحراف را دررفتار افراد شاهد بود اما رفتارها به نحو چشمگیری قابل پیش بینی هستند.

مردم نحوه رفتار در این موقعیت ها را یاد می گیرند و سپس ان رفتار را در محیط پیاده می کنند. فرد درون گرا از محیط آرام کتابخانه کاملا راضی خواهد بود ، فرد برونگرا در مکان مقدس با صدای بلند به نیایش می پردازد و در مسابقه فوتبال می ایستد و تشویق می کند.

رفتارها آموخته و اعمال می شوند افراد کاری را که به آنها گفته شده است انجام می دهند و وقتی از گفته ها سرپیچی میکنند ، آن ها را از طریق روان درمانی به اطاعت وا می داریم.

تغییر محیط عاملی نیرومند در تغییر رفتار است عواملی مانند ژنتیک ،تاثیر همسالان یا امر و نهی والدین تاثیرگذاری تغییر محیط را ندارد محیط رفتار را تحریک می کند و تغییر رفتار به سادگی در یک محیط متفاوت صورت می گیرد.محیط می تواند برای ایجاد رفتارهای متفاوت تغییر کند. موقعیت صندلی ها ،مبلمان و تزئینات خانه می تواند تغییر کند. همچنین این تغییرات میزان علاقه و تعامل افراد را با یک دیگر تغییر می دهد که به طور مستقیم بر این مسئله که افراد همدیگر را دوست خواهند داشت ، اضطراب بیشتری (یا کمتری) خواهند داشت و بیشتر (یا کمتر) احساس راحتی خواهند کرد نیز تاثیر گذار است.

 

رنگ فرش ها،مبلمان و دیوارها همه ی تصور افراد از محیط را تغییر می دهند و در واقع ، باعث تغییر رفتار فرد می شوند.

موضوعی درخور در خصوص تغییر محیط این است که این عامل معمولا در ابتدا رفتار فرد را تغیر می دهد ، نه شیوه ی نگرش او را و به این حقیقت در بسیاری از سازمان های مذهبی ،نهادهای ارتشی، شرکت های بزرگ و برخی مدارس توجه شده است.

وقتی فردی از محیطی به محیطی دیگر وارد می شود مخصوصا وقتی محیط جدید برایش ناآشناست ؛ مغز مجبور به تغییر می شود زیرا مغز با ورود به وضعیتی ناپایدار معمولا بسیار تاثیر پذی رمی شود. این عامل به شما کمک می کند در محیط مشابهی که هستید باقی بمانید یا آگاهانه محیط خود را تغییر دهید .در خصوص تغییر رفتار دیگران این اطلاعات به شما در تصمیم گیری برای اینکه با فرد مورد نظر برای ناهار یا شام بیرون بروید تجربه ی سفری کوتاه داشته باشید یا با او در مکانی بین المللی دیدار کنید ، کمک می کند هر چه قدر افراد از هنجارهای طبیعی زندگی شان دورتر شوند ، راحتر می توانید نظر مساعد انها را جلب کند. محیط بر بله یا نه گفتن دیگران به شما تاثیری چشمگیر دارد. محیط نخستین بیانگر امدن بله یا نه است. دومین نشانه ای که به طور یکسان قابل کنترل است ظاهر شماست.